• خیلی از کارآفرینان بزرگ کار خود را از فضای کار در منزل شروع کرده اند؛ اما شما می‌توانید به جای یک مکان اختصاصی در خانه تان، از امکانات فضای کار اشتراکی بهره مند شوید و علاوه بر پیشبرد کار در یک محیط حرفه‌ای، به زنجیره‌ای از منابع، ابزارها و فرصت‌ها دسترسی داشته باشید.

خدمات پارک

فضاها

فضای کار اشتراکی

هر صندلی

1

میلیون تومان/ماه

دفاتر اختصاصی

اتاق ۲ تا ۷ نفره

۴ تا ۱۰

میلیون تومان/ماه

درخواست برای جهش پارک